Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 11. 2018

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wineofwire.cz uskutečněném po 1. 11. 2018. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je Filip Cina, se sídlem  Mánesova 959/3, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO: 06474985, DIČ: CZ9712096075.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších novel (dále jen NOZ). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Vymezení základních pojmů

1) NOZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje:

  • kupující podnikatel – (kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti),

  • kupující nepodnikatel – (kupující, který nečiní koupi ve zjevné souvislosti s vlastní podnikatelskou činností (fyzické i právnické osoby), a

  • spotřebitel – (kupující, který zároveň naplňuje znaky spotřebitele viz. níže).

3) Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (pouze fyzické osoby).

4) „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

5) Kupující podnikatel se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, ve zbytku pak příslušnými ustanoveními NOZ

6) Kupující starší 18 let – člověk, který v okamžiku uzavření smlouvy dovršil věk 18 let.

Článek II. Omezení dostupnosti alkoholických výrobků osobám mladším 18 let

Nákup a prodej v internetovém obchodě www.vineoffire.cz se řídí zákona č.379/2005 Sb. a zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Za účelem omezení dostupnosti alkoholických výrobků osobám mladším 18 let jsou stanovena následující pravidla:

Při dodávce zboží, které naplňuje znaky alkoholického výrobku ve smyslu zákona č. 378/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí být ze zákona ověřována věková způsobilost kupujícího. Alkoholické výrobky prodáváme pouze osobám starším 18 let!

Kupující je povinen do objednávky, která obsahuje alkoholické výrobky, musí odsouhlasit, že je starší 18 let. Kupující/adresát musí být starší 18 let! Podmínku dovršení 18 let musí splňovat také adresát zásilky v případě, že se jedná o osobu odlišnou od kupujícího. Právnické osoby uvedou v těchto případech kromě svých identifikačních údajů také datum narození osoby, která zboží převezme, a její osobní údaje jako u osoby fyzické.

Zásilka bude určena do vlastních rukou adresáta, s tím, že datum narození je uvedeno na zásilce a bude ověřeno pracovníkem České pošty na základě předloženého OP nebo jiného dokladu. S tímto kupující souhlasí a je s tím srozuměn! V případě, že se nepodaří prokázat, že je kupující/adresát osobou starší 18 let považuje se kupní smlouva za zrušenou a zboží se vrátí prodávajícímu.

Při dodání zboží formou osobního odběru se kupující zavazuje prokázat na požádání prodávajícímu, že je osobou starší 18 let. V opačném případě se považuje kupní smlouva za zrušenou a zboží se vrátí prodávajícímu.

Článek III. Kupní smlouva

Vystavení zboží v internetovém obchodě www.wineoffire.cz je výzvou k podání nabídky. Návrhem kupní smlouvy je objednávka kupujícího. Smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu ze strany prodávajícího s tímto jeho návrhem, tedy závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti založená kupní smlouvou.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

a) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává,

b) Dodavatel zboží výrazným způsobem změnil cenu.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, a k uzavření kupní smlouvy z výše uvedených důvodů nedojde, bude mu tato částka ihned převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Prodávající má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, pokud se stane plnění této smlouvy nemožným a nedohodne-li se prodávající s kupujícím na jiném, náhradním plnění.

Bezprostředně po uzavření smlouvy zašle prodávající spotřebiteli elektronickou formou jedno její vyhotovení, včetně všech závazných příloh.

(u spotřebitelských smluv – smlouva musí obsahovat i údaje sdělené spotřebiteli před jejím uzavřením (tzn. i údaje, které visí na eshopu. Tyto údaje lze měnit, pokud si to strany výslovně ujednají. Uzavřená smlouva musí být v souladu s údaji, které byly spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy. Tyto údaje lze změnit, pokud si to strany výslovně ujednají, jinak platí jako obsah smlouvy údaj pro spotřebitele příznivější).

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího nebo kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného splnění a není přístupná třetím stranám. Na žádost spotřebitele prodávající zašle kupujícímu kopii kupní smlouvy, po dobu po kterou trvají jeho povinnosti z vadného plnění nebo ze záruky za jakost.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou trvale dostupné na webových stránkách internetového obchodu viz níže.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy.

Kupující má možnost objednávku před vlastním odesláním zkontrolovat a případně opravit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách www.wineoffire.cz způsobem umožňující jejich archivaci a reprodukci kupujícím.

Článek IV. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

2. Prodávající odevzdá kupujícímu i doklady, které se k věci vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci.

3. Věc je odevzdána předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

4. Je-li kupujícím spotřebitel je věc odevzdána, až v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá.

5. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

6. Kupující se zavazuje uhradit náklady na přepravu, pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.

7. Kupující se zavazuje poskytnout platné údaje potřebné k doručení zboží.

8. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, resp. co nejdříve po doručení na místo určení.

9. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů, pokud o to písemně požádá. Prodávající má povinnost vymazat osobní údaje registrovaného zákazníka, pokud ten o to písemně požádá.

10. Prodávající má právo u dražších objednávek požadovat na kupujícím potvrzení objednávky (emailem nebo telefonicky).

Článek V. Cena

Ceny v našem internetovém obchodě jsou konečné, tedy včetně DPH a všech dalších poplatků, které musí kupující spotřebitel pro odebrání zboží zaplatit.

Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři.

Slevy a akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a do další aktualizace nabídky.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2 

Email: adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.